Telecommunications news

A selection of interesting news and updates from the world of telecommunications.

ČTÚ změřil signál na koridorech. Pokrytí vně vozů se zlepšuje

Český telekomunikační úřad na přelomu let 2023 a 2024 mezi měsíci listopadem a únorem provedl ve spolupráci se Správou železnic průběžné měření pokrytí tranzitních železničních koridorů a ostatních železničních tratí sítě TEN-T v ČR signály mobilních radiokomunikač­ních sítí (2G, 4G, a5G) za účelem zjištění aktuálního stavu pokrytí. Zprávu s výsledky

Monitorovací zpráva 03/2024: ČTÚ v roce 2023; parametry připojení k internetu musí být ve smlouvě uvedeny jasně; rekordní rok Telekomunikační akademie | Český telekomunikační úřad

Praha, V březnové monitorovací zprávě přinášíme zejména ohlédnutí za rokem 2023 v činnosti ČTÚ. V obsáhlém článku informujeme o hlavních bodech a milnících roku ve všech oblastech naší působnosti. Dále informujeme o rozsudku Městského soudu v Praze, který potvrdil výklad ČTÚ, že parametry služby ve smlouvě o poskytování služby přístupu k internetu musí být ...

ZVEŘEJNĚNÍ závěrečné zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 174–230 MHz | Český telekomunikační úřad

V souvislosti s ukončením Aukce výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 174–230 MHz a udělení přídělů rádiových kmitočtů všem vítězům aukce zveřejňuje Český telekomunikační úřad zprávu o jeho průběhu a výsledcích. Zároveň je k této zprávě formou příloh zveřejněn průběh ve ...